Ansvarsfördelning

Då det ofta uppstår frågor kring vad som är bostadsrättsinnehavaren respektive föreningens ansvar vill vi förtydliga vad som gäller utifrån föreningens stadgar. Generellt kan man säga att föreningen ansvarar för underhåll av stamledningar (dvs. fram till lägenheten) för vatten, avlopp, värme, ventilation samt elektricitet. Vidare ansvarar föreningen för skador som uppkommer på grund av läckage från stamledningar (dock ej om lägenhetsinnehavaren orsakat detta på grund av felaktig anslutning/koppling eller på annat sätt skadat ledningen).

Som boende ansvarar man för att omgående åtgärda uppkomna skador (och i förekommande fall underrätta styrelsen) som kan leda till skada på fastigheten. Denna skyldighet föreligger oavsett om åtgärderna är inom bostadsrättsinnehavarens eller föreningens ansvarsområde.

Bostadsrättsinnehavaren kan bli ersättningsskyldig för skada som åsamkas föreningen om åtgärder ej vidtas. Som boende ansvarar man för allt underhåll i själva lägenheten samt eventuella skador oavsett om dessa orsakats av gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare. Allt arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt men som boende ansvarar man även om arbetet utförs av fackmän.

Som framgår av ovanstående har du stort eget ansvar för din lägenhet. Skador orsakade av bristande underhåll eller slarviga installationer kan leda till att du åsamkas onödiga kostnader.

Komplettera din hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt!